Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Přístavba a rekonstrukce MŠ

Přístavba a rekonstrukce MŠ

01.09.2011 | Štítky: Školy, Investiční akce

Přístavba a rekonstrukce Mateřské školy Davle

Hlavním důvodem pro rozšíření Mateřské školy bylo veliké množství přihlášek, přesahující více něž dvakrát kapacitu stávající školky. Rozšíření Mateřské školy bylo z tohoto důvodu také jedním z cílů Strategického plánu rozvoje městyse.

Architektonický návrh „Přístavba a rekonstrukce Mateřské školy Davle“

Projektantem akce „Přístavba a rekonstrukce Mateřské školy Davle“ je ing.akad.arch. Petr Foglar – architektonická kancelář, Kubištova 6, 140 00 Praha 4, IČ: 66473021.

Vzhledem k vysoké architektonické hodnotě objektu č.p. 21 bylo nutno charakter stavby ponechat v původním vyznění. Přístavba je řešena soudobými architektonickými prostředky, aby byl jasně patrný rozdíl mezi původním objektem a novými konstrukcemi. Dochovaná Troníčkova vila zůstává dominantou, ke které je přistavěna nová vstupní část s šatnou žáků a prostory ve spodním podlaží.

 

Historie nemovitosti č.p.21

Nemovitost č.p. 21 je hodnotná stavba 3-podlažní vily z roku 1937 od stavitele Františka Troníčka. V roce 1972 začala být tato vila používána jako mateřská školka s 1 třídou a v roce 1976 byla rozšířena na třídy 2 s kapacitou 48 dětí. Díky restitučním nárokům byla vila navrácena dědicům, ale obci se po zdlouhavém vyjednávání  v roce 2002 podařilo od dědiců vilu odkoupit. Ještě v témže roce bylo celé spodní patro zasaženo povodní. Z přízemního patra (původně byt správce) byla poté vybudována další třída a počet žáčků se mohl zvýšit na 68

Výběrové řízení na dodavatele stavby

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zveřejněno 5.listopadu 2010. Do výběrového řízení se přihlásilo 10 uchazečů. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla v rámci všech kritérií vyhodnocena firma AVERS spol. s r.o., za cenu díla 17.633.280,-Kč. Smlouva s firmou AVERS byla podepsána 31.3.2011 a firma převzala pracoviště 30.5.2011. Technický dozor investora provádí firma SIGOS s.r.o., městys Davle zastupuje Ing. Václav Prokůpek.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (PDF)

Financování

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 23.8.2010 hejtmanem Středočeského kraje. Předpokládané plánované výdaje projektu činily 19.431.100,-Kč včetně DPH, z této částky se poskytovatel dotace zavázal poskytnout na realizaci celého projektu dotaci v maximální výši 14.297.517,-Kč, na níž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 12.957.125,-Kč.

Původní rozpočet projektu (PDF)
Původní finanční plán (PDF)

 Časový postup činností

3.3.2008 – Zpracovávání projektové dokumentace
14.11.2008 - Podána žádost na ROP Střední Čechy, číslo výzvy 23, do prioritní osy „Integrovaný rozvoj území“, oblast podpory „Rozvoj venkova“, zaregistrování žádosti
21.7.2009 – Oznámení o zamítnutí projektu
8.10.2009 - bylo vydáno Stavebním úřadem Štěchovice Stavební povolení,které nabylo právní moci 22.10.2009.
15.12.2009 - Podána žádost na ROP Střední Čechy, číslo výzvy 39, do prioritní osy „Integrovaný rozvoj území“, oblast podpory „Rozvoj venkova“, zaregistrování žádosti
17.5.2010 – Rozhodnutí o přidělení dotace
23.8.2010 – Podepsána smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy  o poskytnutí dotace ve výši  14.297.517,89 Kč
5.11.2010 – Oznámení o zahájení výběrového řízení
15.3.2011 – Dokončení výběrového řízení – z 10 firem byla jako nejvýhodnější vybrána firma AVERS spol. s r.o.
31.3.2011 – Podepsána smlouva s firmou AVERS spol. s r.o.
30.5.2011 – Předání staveniště zástupci zhotovitele, koordinátor BOZP – Ing. Karel Pánek, technický dozor investora zajišťuje firma SIGOS s.r.o. – Ing.Otakar Hrdlička, dohled za městys Davle – Ing.Václav Prokůpek
31.5.2011 – Zahájeny zemní práce, ve stávající budově školky probíhá odstraňování půdovek a demontáž vrstev podlahy podkroví
8.6.2011 – Probíhají zemní práce, mykologický průzkum odhalených stropních trámů,odborná prohlídka stávajícího komínového tělesa
15.6.2011 – Odstraňování stávajícího hromosvodu, odstraňování střešní krytiny, čištění a nátěr stávajícího krovu, havarijní stav komínového tělesa
20.6.2011 – Zahájen archeologický výzkum
22.6.2011 – Zemní práce zastaveny po dobu arch. výzkumu, montáž střešních latí,nátěr stávajícího krovu,nutná změna umístění výtahu
30.6.2011 – Zesílení stropních trámů, pokládka střešní krytiny, založení výtahové šachty
1.7.2011 – Ukončení archeologického výzkumu
13.7.2011 -  Výkopy pro základové pásy a kanalizaci, kotvení svahu pod garáží, pokládka hydroizolace základové desky,  vyzdívka komína
22.7.2011 – Montáž výztuže základové desky, ve stávající budově omítka komína, zdění výtahové šachty, zjištěn havarijní stav stoupaček kanalizace a ústředního topení
27.7.2011 -  Montáž výztuže svislých stěn prvního podlaží, požadavek na výměnu stoupaček ústředního topení a kanalizace
2.8.2011 – Montáž výztuže svislých stěn, zdění nosných stěn, zdění výtahové šachty, záklop podkroví
10.8.2011 – Zdění nosných stěn, montáž ZTI, podlaha podkroví, osazování oken, havarijní stav vodovodních stoupaček
16.8.2011 – Podepsán dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace s ROP Střední Čechy, montáž výztuže a betonáž stropu podlaží přístavby, zdění nosných stěn, sádrokarton podkroví
24.8.2011 – Montáž ocelových nosníků stropu prvního podlaží přístavby, zdění nosných stěn, obklady, dlažby, sádrokarton podkroví
31.8.2011 – Montáž dřevěného stropu prvního podlaží, zdění nosných stěn, proběhla kontrola stavebním úřadem, havarijní stav PVC ve stávající budově
7.9.2011 – Vyzdívka a bednění věnce u 2. podlaží přístavby, ve stávající budově probíhají dokončovací práce
14.9.2011 – Pokládka střešní krytiny přístavby, rozvody instalací, osazování oken, omítky, ve stávající budově pokládka PVC
15.9.2011 – Kontrola stavby stavebním úřadem, na veřejném zasedání č.7 schválen dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou AVERS o prodloužení termínu dokončení stavby na 31.10.2011 (důvody), stávající budova by měla být otevřena k 3.10.2011
21.9.2011 – Pokládka střešní krytiny přístavby, rozvody instalací, omítky, pokládka PVC, úklid
23.9.2011 – Kontrola Krajskou hygienickou stanicí – z hlediska hygieny je možné otevřít stávající budovu pro žáky od 3.10.2011 s omezenými podmínkami – oddělení prostoru stavby od provozních prostor pro děti
27.9.2011 – Kontrola stavebním úřadem – povolení užívání stávající budovy jako mateřské školy od 3.10.2011 s omezenými podmínkami.
3.10.2011 - Do Mateřské školy do upravené stávající budovy nastoupilo 70 dětí. Nakonec se přijaly i nové děti pracujících maminek z okolních vesnic.
5.10.2011 - Probíhají štukové omítky, montáž vytápění, montáž podhledů, zateplovací systém fasády.
12.10.2011 - Lití betonových podlah, montáž podhledů, klempířské práce, zateplovací systém fasády.
19.10. 2011 - Klempířské práce, montáže podhledů, montáže obkladů, fasáda.
26.10. 2011 – Kompletace TZB, klempířské práce, fasáda.
31.10. 2011 - Proběhlo předání dokončené stavby „Přístavba a rekonstrukce mateřské školky Davle".
2.11.2011 – Probíhá odstraňování vad a nedodělků. Doplnění a vypracování změnových výkresů.
9.11.2011 – Probíhá odstraňování vad a nedodělků. Předána pracovní verze požární zprávy. Doplnění vnitřních žaluzií v místnosti zájmových kroužků.
16.11.2011 – Probíhá odstraňování vad a nedodělků. Předloženo souhlasné stanovisko HZS ke změnovým výkresům.
25.11.2011 – Kontrola Krajské hygienické stanice (KHS) k posouzení stavby k možnému provozu. KHS v závazném stanovisku vyslovilo souhlas s uvedením stavby do provozu.
5.12.2011 – Souhlasné stanovisko ke stavbě od Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje.
15.12.2011 – Souhlasné stanovisko ke stavbě Městského úřadu Černošice od odboru životního prostředí oddělení péče o krajinu.
15.12.2011 – Závěrečná kontrolní prohlídka Stavebním úřadem Štěchovice s výsledkem bez závad.
15.12.2011 – Na veřejném zasedání č.8 schválen Dodatek č.2 smlouvy o dílo s firmou AVERS spol.s r.o.
21.12.2011 – Vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby Stavebním úřadem Štěchovice.
5.1.2012 – Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o možném navýšení počtu dětí v Mateřské škole na 93. Rozhodnutí nabylo účinnosti 12.1.2012
16.1.2012 – Do Mateřské školy Davle nastoupilo 93 dětí.

 Předání se zúčastnili za objednatele městys Davle: pan starosta Jiří Prokůpek, zastupitel ing. Václav Prokůpek, ředitelka školky Paed.Dr. Jarmila Jarůšková, technický dozor investora zajišťovaný firmou Sigos s.r.o. zastoupenou ing. Otakarem Hrdličkou a JUDr. Petr Sršeň. Provádějící firma Avers byla zastoupena jednatelem panem Josefem Koškou, prokuristou p. Martinem Koškou a stavbyvedoucím ing. Františkem Jansou. Projektanti celé stavby byli zastoupeni Ing.akad. Arch. Petrem Foglarem a Ing. Arch. Zuzanou Foglarovou.

Dokončení přístavby navazuje na již zprovozněnou a zkolaudovanou rekonstrukci stávající školky, jež je již v plném provozu.

Stavba byla dokončena v termínu dle platné Smlouvy o dílo a dodatku č. 1. Při předání stavby bylo konstatováno, že stavba je dokončena v rozsahu umožňujícím bezpečný provoz. K datu předání nebyly dokončeny pouze dílčí nedodělky uvnitř budovy nebránící jejímu provozu. Jedná se vesměs o kosmetické nedostatky, jež budou v následujícím týdnu odstraněny. Dále z klimatických důvodů, nejsou dokončeny vegetační vrstvy ploché ozeleněné střechy a venkovní terénní úpravy včetně osázení zeleně. Provádění těchto prací je konzultováno s odbornou zahradnickou firmou a na jejichž dokončení se intenzivně pracuje. Tyto práce byly dokončeny do konce listopadu. 21.12.2011 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Ve středu 22.2.2012 proběhlo oficiální otevření zrekonstruované staré budovy a přístavby nového pavilonu Mateřské školy v Davli. Otevření proběhlo za účasti Milana Němce - radního ze Středočeského kraje, zástupců ROPu Střední Čechy, Vltavanu Davle, starostů spádových obcí, firmy AVERS, technického dozoru, paní učitelek s dětmi a zástupců obce. Náklady na stavbu byly ve výši 17.932.180,-Kč včetně DPH, z toho 70% finančních prostředků bylo hrazeno z Evropské unie, 8% ze Středočeského kraje a zbylých 22% bylo hrazeno z vlastních finančních prostředků. Počet malých školáčků, kteří mohou do MŠ Davle chodit se navýšil na 93.

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry