Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Úřad městyse Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Oficiální název:
Městys Davle

Důvod a způsob založení:
Městys Davle vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 1. července 1991 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

Organizační struktura:
Starosta: Mgr. Jiří Prokůpek
Místostarosta: Mgr. Jaromír Němec
Referentka: Květoslava Dufková, Iveta Mlejnská
Pokladna, podatelna: Hana Chadimová
Účetní: Mgr. Květoslava Macků
Matrika: Anna Tloušťová
Knihovna: Ing. Petra Bažilová
Techničtí pracovníci: Josef Bílek, Zdeněk Hromádka, Zdeněk Houdek, Tomáš Mrázek

Kontaktní spojení:
Úřad městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle
Telefon: 257 770 238, 257 770 257; Fax: 257 770 144; e-mail: starosta@obecdavle.cz
ID datové schránky: aeybpn5

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
ČNB
Číslo účtu: 94-1113111/0710
KB Praha Zbraslav
Číslo účtu:5624111/0100
Česká Spořitelna
Číslo účtu: 0388180369/0800

Identifikační číslo organizace (IČO):
00241156

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ 00241156

Dokumenty:
Územní plán obce
Strategický plán
Rozpočet městyse Davle
Vyhlášky

Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace)
Poštou na adrese:
Úřad městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle
Elektronickou poštou:
starosta@obecdavle.cz
Osobně:
v podatelně na Úřadu městyse Davle
Telefon:
257 770 238, 257 770 257
Datová schránka:
aeybpn5

Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí):
Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři podatelny úřadu městyse. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně v kanceláři podatelny úřadu městyse nebo zaslat poštou i pomocí Internetu.
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech):
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to v kanceláři podatelny úřadu městyse nebo poštou na adresu Úřad městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle a datová schránka: aeybpn5.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Formuláře (způsob a místo, kde lze formulář získat):
Běžné formuláře lze získat v kanceláři podatelny úřadu městyse na adrese: Úřad městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle; Telefon: 257 770 238, 257 770 257; e-mail: starosta@obecdavle.cz

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
Občanské průkazy a cestovní doklady - Městský úřad Černošice
Ochrana spotřebitele - MPO
Ochrana obyvatel
Prevence kriminality
Formuláře související s činností Ministerstva vnitra

Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí):
Obecně závazné vyhlášky a nařízení městyse Davle
Všechny informace lze získat přímo na adrese: Úřad městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle; Telefon: 257 770 238, 257 770 257; e-mail: starosta@obecdavle.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Aktuální sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb

Poskytnutné informace dle zákona č. 106/99 Sb. (o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací):
Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2012 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí
Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti městyse v oblasti poskytování informací, vyřízení stížností a peticí

Seznam organizací (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu):
Základní škola v Davli
Mateřská škola v Davli
Školní Jídelna
Obecní knihovna
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů

Informace o zpracování osobních údajů:
Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovávané osobní údaje

Licenční smlouvy:
Úřad městyse nemá dokumenty tohoto typu

Vzory licenčních smluv:
Úřad městyse nemá dokumenty tohoto typu

Výhradní licence:
Úřad městyse nemá dokumenty tohoto typu

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry