Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Samospráva Strategický plán

Strategický plán

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Podpora a koordinace rozvoje obce je dlouhodobý proces, předpokládající dobrou znalost území se všemi problémy, příležitostmi i možnostmi, shodu na obecných cílech a žádoucích směrech rozvoje obce, ochotu společenství aktivně se podílet na rozvoji své obce a dobře zajištěnou organizaci přípravy a realizace jednotlivých aktivit.

Obecní samosprávy, jakožto hlavní hybatel rozvoje obce, mají k dispozici několik aktivit a nástrojů, které jim umožňují správnou orientaci v situaci, stejně jako určení priorit a zásad pro přípravu vlastních rozvojových aktivit. Těmito aktivitami jsou především strategické a územní plánování.

CO JE STRATEGICKÝ PLÁN?


Strategický plán je základní rozvojový dokument obce, který formuluje dlouhodobé směry a priority rozvoje obce a identifikuje zdroje a cesty k jejich dosažení. Strategický plán je zpracováván na dlouhé období, obvykle 10 i více let. Dobrý strategický plán musí představovat shodu společenství obce na základních prioritách a směrech rozvoje, které budou místní politické reprezentace, obyvatelé, podnikatelé, spolky a další subjekty ochotni v převážné většině akceptovat a dlouhodobě podporovat a rozvíjet.
Strategický plán může mít různé pojetí, obvykle však obsahuje několik základních částí:

 • formulace MISE (hlavního smyslu zpracování strategického plánu rozvoje města, obce nebo mikroregionu)
 • zpracování PROFILU MĚSTA (obecného uceleného popisu využitelného jako podkladu pro vnitřní a vnější analýzu)
 • SWOT ANALÝZA (zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro rozvoj)
 • vymezení STRATEGICKÝCH OBLASTÍ (oblastí, které mají klíčový význam pro rozvoj města)
 • formulace VIZE (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má město v budoucnosti ve vymezených strategických oblastech vypadat)
 • stanovení STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ (klíčových požadovaných tendencí vývoje města, obce nebo mikroregionu v jednotlivých strategických oblastech, zhodnocení důležitosti jednotlivých záměrů a popis jejich vzájemných vztahů)
 • identifikace AKČNÍCH PLÁNŮ (stanovení konkrétních dílčích cílů pro realizaci jednotlivých strategických záměrů a z nich vyplývajících úkolů, stanovení priorit cílů a úkolů, plán realizace úkolů zahrnující termíny zahájení a ukončení, odpovědnosti a podmínky nutné pro jejich splnění)
 • založení MONITORINGU (vytvoření systému sledování a vyhodnocování průběhu a výsledků realizace strategického plánu)
 • REALIZACE akčních plánů (provádění praktických opatření)
 • MONITORING (sledování a vyhodnocování průběhu realizace strategického plánu)
 • ADAPTACE (úprava strategického plánu v závislosti na průběhu a výsledcích realizace, na vývoji situace v městě, obci nebo mikroregionu a na změnách ve vnějším prostředí)


Požadavek na pořízení strategického plánu nevyplývá ze žádného právního předpisu, nicméně jeho zpracování je pro řízení obce výhodné. Vedle jasného stanovení priorit pro plánování aktivit obce, zejména investičních, je existence strategického plánu také značnou výhodou pro přípravu žádostí o čerpání z fondů EU, protože dokládá zájem obce na koordinovaném a koncepčním rozvoji svého území.

Strategický plán městyse Davle, včetně plánu rozvoje sportu se Střednědobým výhledem rozpočtu, analýzou financí a ratingem 2020

Příloha č.7 (Akční plán Davle 2021-2025)

Strategický plán Městyse Davle 2012 je k dispozici zde ...

CO JE ÚZEMNÍ PLÁN?


Územní plán, na rozdíl od strategického plánu, je poměrně úzce tématicky zaměřený a závazný dokument. Jedná se o dokument, který představuje obecnou dohodu o podmínkách využívání území. Cílem územního plánování je podpořit hospodárné a účelné využívání území tak, aby byly zároveň respektovány a rozvíjeny místní hodnoty území. Územní plán slouží ke stanovení závazných limitů a regulativů pro rozvoj území. Je využíván především stavebními úřady jako podklad při územních a stavebních řízeních, ale také v některých dalších situacích. Pořizování, zpracování a uplatňování územního plánu se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími vyhláškami.


Přestože název plán evokuje nějakou představu seznamu připravených stavebních projektů, které mají být v nějakém časovém období realizovány, není tomu tak. Územní plán nestanovuje žádné konkrétní stavební aktivity ani jejich realizační termíny, stejně jako neukládá vlastníkům nemovitostí podmínky pro okamžitou změnu jejich využití. Místo toho se jedná "jen" o mapu, která rozděluje území obce do různých dílčích zón (tzv. ploch s rozdílným způsobem využití) a pro která stanovuje podmínky pro nové stavební aktivity nebo umístění základních prvků nezbytných pro udržení přírodní stability krajiny. Územní plán je vždy křehkým kompromisem mezi obecným zájmem na využití území a individuálními představami jednotlivých vlastníků pozemků a obyvatel v území.

Specifickou a významnou součástí územního plánu je identifikace tzv. veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, tj. staveb, jejichž realizace je z hlediska obecného zájmu nezbytná, a pro jejichž realizaci může obec využít práva nuceného výkupu nebo v krajním případě i vyvlastnění pozemků. Veřejně prospěšné akce jsou především stavby technické a dopravní infrastruktury.

Územní plán Městyse Davle je k dispozici zde...

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry